• /
Անձնական տվյալների հավաքագրման և մշակման քաղաքականություն
Այս կայքը նախատեսված չէ 18 տարեկանից ցածր անձանց համար, և մենք չենք հավաքագրում նման անձանց վերաբերյալ տվյալներ: Տվյալների պաշտպանության ապահովումը հանդիսանում է հուսալի գործարար հարաբերությունների և «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի (այսուհետ՝ Բանկ) հեղինակության հիմքը:

Սույն Քաղաքականությունը կիրառվում է Բանկի և նրա աշխատակիցների նկատմամբ և վերաբերում է նույնականացված կամ նույնականացման ենթակա անձանց անձնական բոլոր տվյալների մշակմանը: Այս քաղաքականությունը չի տարածվում անանուն կամ կեղծ անանուն տվյալների վրա:

Սույն Քաղաքականությունը ներառում է տվյալների գաղտնիության ընդհանուր ընդունված միջազգային և եվրոպական սկզբունքները՝ չփոխարինելով Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) գործող օրենքներին: ՀՀ օրենսդրությունը գերակայելու է սույն Քաղաքականության հետ հակասության դեպքում կամ այն դեպքերում, երբ դրա նկատմամբ ավելի խիստ պահանջներ են դրվում: Քաղաքականությանը պետք է հետևել նաև համապատասխան ազգային օրենսդրության բացակայության դեպքում:

Բանկի կամ նրա աշխատակիցների կողմից իրականացվող մշակման գործընթացը պետք է իրականացվի սույն Քաղաքականությամբ սահմանված սկզբունքների համաձայն, մասնավորապես՝

— Արդարություն և օրինականություն
— Սահմանափակված է հավաքագրման նպատակով (նպատակի սահմանափակում)
— Թափանցիկություն
— Տվյալները նվազագույնի հասցնել
— Պահպանման և հեռացման սահմանափակում
— Փաստացի ճշգրտություն
— Անձնական տվյալների գաղտնիություն և ամբողջականություն
— Հաշվետվողականություն

Անձնական տվյալների մշակումը թույլատրվում է միայն հետևյալ իրավական հիմքերով. Այս իրավական հիմքերից մեկը նույնպես պահանջվում է, եթե անձնական տվյալների մշակման նպատակը պետք է փոխվի սկզբնական նպատակի համեմատությամբ.

Պայմանագրային հարաբերությունների հետ կապված մշակում.
Հաճախորդների անձնական տվյալները կարող են մշակվել պայմանագրի կնքման, կատարման կամ լուծարման համար:

Տվյալների մշակում գովազդային նպատակներով
Անձնական տվյալները կարող են մշակվել գովազդային նպատակներով կամ շուկայի և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար, պայմանով, որ դա համահունչ է այն նպատակին, որի համար ի սկզբանե հավաքվել են տվյալները: Այդ նպատակով տվյալների տրամադրումը կամավոր է, և տվյալների սուբյեկտները բացարձակ իրավունք ունեն առարկելու նման մշակման դեմ:

Համաձայնություն տվյալների մշակմանը
Տվյալների մշակում օրինական թույլտվության համաձայն:

Տվյալների մշակում՝ հիմնված օրինական շահերի վրա.
Նախքան այս հիմքի վրա տվյալների մշակումը, պետք է որոշվի, թե արդյո՞ք գոյություն ունեն տվյալների սուբյեկտի պաշտպանության կարիք ունեցող շահեր, և արդյո՞ք դրանք գերակայում են Բանկի օրինական շահերին:

Գաղտնի տվյալների մշակում
Գաղտնի անձնական տվյալները կարող են մշակվել միայն այն դեպքում, եթե դա թույլատրված է օրենքով, կամ, եթե սուբյեկտը տվել է բացահայտ համաձայնություն:

Օգտագործողի տվյալներ և ինտերնետ
Տվյալների սուբյեկտները տեղեկացվում են բոլոր անձնական տվյալների մասին, որոնք հավաքագրվում, մշակվում և օգտագործվում են կայքերում կամ ծրագրային ապահովություններում, կամ որտեղ ստեղծվում են օգտատերերի պրոֆիլներ (հետևում): Դա կարող է կատարվել միայն այն դեպքում, եթե դա թույլատրվում է օրենքով կամ տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ:

Cookie ֆայլերի օգտագործումը
Տեղեկատվության հավաքագրման համար Բանկը օգտագործում է Cookie ֆայլեր՝ հաշվառման, օգտագործման պարզեցման և կայքի բարելավման և օպտիմալացման նպատակով:

Տվյալների բացահայտում
Բանկի աշխատակիցները, տնօրենները, պաշտոնատար անձինք և ներկայացուցիչներն անձնական տվյալները համարում են գաղտնի և չեն կարող փոխանցել կամ օգտագործել այդպիսի տվյալներ՝ առանց հարգելի իրավական հիմքերի:

Անձնական տվյալների փոխանցում
Անձնական տվյալների փոխանցումը ստացողներին, ինչպես Բանկի ներսում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս, իրականացվում է ավտորիզացիայի պահանջներին և որոշակի նպատակներին համապատասխան: Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ստացողին փոխանցվող անձնական տվյալները պետք է ենթակա լինեն առնվազն սույն Քաղաքականությամբ նախատեսված պաշտպանությանը:

Տվյալների սուբյեկտի իրավունքները
Անձնական տվյալների յուրաքանչյուր սուբյեկտ ունի իր անձնական տվյալների մշակման հետ կապված հետևյալ իրավունքները.

— Մուտքի իրավունք
— Ուղղելու իրավունք
— Տվյալները տեղափոխելու իրավունք
— Հեռացնելու իրավունք
— Մշակման սահմանափակման իրավունք
— Մշակման դեմ առարկելու իրավունք

Անվտանգության միջոցներ
Անձնական տվյալները պաշտպանված են չարտոնված մուտքից և ապօրինի մշակումից կամ բացահայտումից, ինչպես նաև պատահական կորստից, փոփոխությունից կամ ոչնչացումից՝  ամենաարդի տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցների միջոցով: Դրանք մշտապես ճշգրտվում և թարմացվում են տեխնիկական մշակումներին և կազմակերպչական փոփոխություններին համապատասխան: Բացի այդ, կանոնավոր կերպով իրականացվում են տվյալների պաշտպանության աուդիտ և կիրառվում են վերահսկողության այլ միջոցներ:

Սույն Քաղաքականության տեքստի հայերեն և այլ լեզուներով տարբերակների միջև հակասությունների դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

*Տարբեր լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանություն բացահայտելու դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:
«Յունիբանկ» ԲԲԸ, ՀՀ Կենտրոնական բանկի լիցենզիա 10.10.2001թ.
Copyright 2024 Unibank OJSC. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Գտեք մեզ Telegram-ում
0025, Երևան, Չարենցի 12, № 53, 1-5
info@unibankinvest.am